0

Reklamacje i zwroty

Dane identyfikujące firmę: 

FHU Markizeta Krystyna Cwalina
ul. Staszica 17, 38-400 Krosno
NIP: 6841048882
REGON: 370018499

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Minister Gospodarki

Dane kontaktowe:
Adres e-mail: sklep_firanki@vp.pl
Telefon: 504223518 (w godz. 08-22 przez cały tydzień)

Adres do reklamacji:
FHU Markizeta Krystyna Cwalina
ul. Staszica 17, 38-400 Krosno

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.

Tryb reklamacji
W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.


Formularz-odstapienia-od-umowy

Formularz reklamacji


Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są
i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.


Kontakt ze sklepem